Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Kinnitatud
Pärnu Mai Kooli direktori
26.veebruari 2016. aasta
käskkirjaga nr 1-3/12-k

 

Pärnu Mai Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 otsuse nr 88 „Kooli pidaja pädevusse antud ülesannet delegeerimine“ ja  Pärnu Linnavalitsuse 14.12.2015 määruse nr 11 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

 

 

  1. Üldosa

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Pärnu Mai Kooli (edaspidi kool) astumiseks.

1.2. Kool tagab olemasolevate õppekohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on elukohajärgne kool.

1.3. Õpilaste kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, Pärnu Linnavalitsuse 14.12.2015 määrusele nr 11 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ ja käesolevale korrale.

1.4. Erandjuhtudel otsustab õpilase vastuvõtmise kooli õppenõukogu või Pärnu Linnavalitsuse  haridus- ja kultuuriosakond.

1.5. Kord ja taotluse vorm on avalikustatud kooli veebilehel ja kättesaadavad kooli kantseleis.

 

  1. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

2.1. Elukohajärgse põhikooli määrab õpilasele Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriosakond elektroonilises veebikeskkonnas vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

2.2. Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) koolile hiljemalt 30. aprilliks oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ja kirjaliku taotluse, millele lisab:

2.2.1. lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

2.2.2. lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;

2.2.3. lapse koolivalmiduskaardi;

2.2.4. lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti vormistamiseks.

 

  1. Õpilaste vastuvõtmine 2.- 9. klassi

3.1. Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem.

3.2. Taotlusi 2.- 9. klassi õppima asumiseks võetakse vastu aastaringselt.

3.3. Taotlus õppima asumiseks rahuldatakse vabade õppekohtade ning õpilasele sobiva õppevormi olemasolul.

3.4. Õpilase 2.- 9. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku taotluse, millele lisab:

3.4.1. lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;

3.4.2. lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

3.4.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

3.4.4. ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;

3.4.5. ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeveerandi kestel;

3.4.6. õpilase foto suurusega 3×4 cm õpilaspileti vormistamiseks.

3.5. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 

  1. Õpilaste vastuvõtmine ülelinnalise vastuvõtuga reaalklassi

4.1.Ülelinnalise vastuvõtuga reaalklass 5. klasside õpilastele avatakse 2017/2018. õppeaastal.

4.2.Reaalklassi astumiseks sooritavad õpilased testi. Vastuvõtmise tingimused ja testi sooritamise täpne informatsioon avalikustatakse kooli veebilehel.

4.3. Registreerimine testi sooritamiseks toimub 1. märtsist kuni 15. märtsini kooli veebilehel avatud infosüsteemi kaudu.

4.4. Testi sooritamine ülelinnalise vastuvõtuga reaalklassi toimub märtsi kolmandal nädalal.

4.5. Testi tulemuste hindamiseks ja õpilaste vastuvõtmise otsustamiseks moodustab kooli direktor vastuvõtukomisjoni.

4.6. Õpilaste vastuvõtmise otsusest teavitatakse vanemat kirjalikult hiljemalt 5. aprilliks.

4.7. Vanem teavitab kooli reaalklassi õppima asumise soovist hiljemalt 10. aprilliks.

4.8. Õpilase reaalklassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse, teistest koolidest tulevate õpilaste vanemad esitavad lisaks taotlusele punktis 2.2 nõutud dokumendid hiljemalt 10. juuniks.

4.9. Kui vanem loobub õppekohast ülelinnalise vastuvõtuga reaalklassis, teavitab ta loobumisest kooli hiljemalt 10. maiks.

 

  1. Hariduslike erivajadustega õpilaste vastuvõtmine

5.1. Hariduslike erivajadustega õpilasele rakendatakse temale sobivat õppevormi. Õppevormi rakendamisel võetakse aluseks nõustamiskomisjoni soovitus, hariduslike erivajadustega koordinaatori ettepanekud ja soovitused.

5.2. Koolikohustuse täitmist alustanud haridusliku erivajadusega õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:

5.2.1. lapse sünnitõendi või-tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

5.2.2. vanema isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;

5.2.3. nõustamiskomisjoni soovituse;

5.2.4. õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;

5.2.5. ülevaate eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja.

5.3. Õpilase vastuvõtust teavitatakse vanemat kirjalikult hiljemalt viiendal tööpäeval alates otsuse vastuvõtmisest.

 

  1. Kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra muutmine

6.1. Kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

6.2. Kooli vastuvõtmise tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist kuni 30. augustini.

6.3. Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord kinnitatakse ja muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

 

Hoolekogu arvamus on esitatud 22. veebruari 2016 protokollis nr 3.