Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse põhimäärus

ÜLDSÄTTED

 • 1. Valimine

Pärnu Mai Kooli õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis valitakse õpilaste poolt lihthäälteenamuse teel.

 • 2. Juhindumine

ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

 • 3. Tegutsemise vorm

Pärnu Mai Kooli ÕE ei ole juriidiline isik.

EESMÄRGID

 • 4. Eesmärgid

(1) Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine kooli ees, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine.

(2) Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine, kooli traditsioonide järgimine ja arendamine.

(3) Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, tekkinud probleemidele sobivate lahenduste väljatöötamine ja rakendamine.

(4) Aktiivsetele õpilastele eneseteostusvõimaluse pakkumine.

(5) Õpilaste igapäevaelu mitmekesistamine.

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 • 5. Õigused

(1) Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse organiseerimisel.

(2) Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel. Pärnu Mai Kooli ÕE on esindatud õppenõukogus ja hoolekogus.

(3) Kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite.

(4) Kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli.

(5) Läbi viia küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi, millest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele.

(6) Algatada korjandusi ürituste korraldamiseks.

(7) Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.

(8) Luua sidemeid teiste koolide õpilaskondade ja õpilasesindustega.

(9) Esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides.

(10) Võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, hoolekogu, ÕE esindajate, samuti kooli õpilaste ettepanekute täideviimiseks.

(11) Osaleda hoolekogu töös.

 • 6. Kohustused

(1) Järgida kooli põhikirja ja sisekorra eeskirju, samuti pidada kinni kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest.

(2) Mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi ega ignoreerida õppemetoodikat.

(3) Koostada iga õppeaasta alguses tegevusplaan ja õppeaasta lõpus protokollide põhjal ÕE tegevuse kohta aastaaruanne.

(4) Hoida ÕE töö läbipaistev ning protokollid avalikud (Mai Kooli dokumendiserveris)

(5) Täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.

SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE

 • 7. Põhimäärus

(1) ÕE tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus.

(2) Põhimääruse võtab vastu ÕE üldkogu lihthäälte enamusega.

(3) Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.

(4) ÕE-sse kuulub 16 õpilast.

(5) Ühe liikme kohta on üks hääleõigus.

(6) ÕE tegevus toimub väljaspool õppetööd ja -aega.

(7) ÕE kutsutakse kokku vähemalt kaks korda kalendrikuus.

(8) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt kaks kolmandikku ÕE liikmetest, kooli juhtkond, ÕE juhatus või kui tekkinud probleem vajab kohest lahendamist.

(9) Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku ÕE liikmetest.

(10) ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt üks ÕE liige.

(11) Kõik isikuvalimised tehakse koosolekul salajase hääletamise teel.

(12) ÕE-s toimuv ja arutatav viiakse kooli klassideni ennekõike ÕE liikmete poolt.

(13) ÕE läbiviimine protokollitakse ja otsused formuleeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja, president ja protokollija.

(14) ÕE koosoleku protokollid säilitatakse juhatuse poolt alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel, kooli õpilastel ja töötajatel.

(15) Erandkorras ei avalikustata ÕE protokolli või selle osa.

(16) ÕE-st liikme vabastamise kohta võib põhjendatud ettepaneku teha teine ÕE liige, kui:

 • Liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul.
 • Liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele.
 • Liige ei täida talle määratud ülesandeid.

JUHATUS

 • 8. Juhatuse liikmed

(1) Juhatusse kuuluvad ÕE president, 2 asepresidenti ja sekretär.

 • 9. Juhatuse valimine

(1) Juhatus valitakse ÕE poolt demokraatliku hääletamise teel üheks aastaks.

(2) ÕE president valitakse kevadel aprillis-mais. Valitud presidendi ametiaeg algab uue õppeaasta algusest.

(3) Kui eelmine president ja asepresident on lõpuklassist, algab erandjuhul uue presidendi ametiaeg kohe pärast valimisi.

(4) ÕE asepresident ja juhatus valitakse sügisel esimeste koosolekute jooksul.

 • 10. ÕE presidendi ülesanded

(1) Juhtida ja koordineerida ÕE tööd.

(2) Esindada ÕE-d kooli juhtkonnas.

(3) Esindada ÕE-d ja kooli väljaspool kooli.

 • 11. ÕE asepresidendi ülesanded

(1) Täita ÕE presidendi kohuseid tema puudumisel.

 • 12. ÕE sekretäri ülesanded

(1) Protokollida kõiki ÕE ja ÕE juhatuse ametlikke koosolekuid.

(2) Kajastab ÕE tegevust sotsiaalmeedias.

 • 13. Juhatuse tööülesanded

(1) Juhatus juhib ÕE tegevust.

(2) Aitab viia ellu ÕE ühised otsused.

(3) Esindab ÕE-d või määrab ÕE esindaja kooli juhtkonna, hoolekogu või õppenõukogu juures.

(4) Volitab presidenti või mõnda teist ÕE liiget täitma ÕE otsustest tulenevaid ülesandeid.

(5) Võtab vastu otsuseid kooli juhtkonna, hoolekogu, ÕE esindajate, samuti kooli õpilaste ettepanekute realiseerimiseks.

(6) Vastavalt ÕE volitustele arutab läbi ja volitab presidenti alla kirjutama kokkuleppele kooli juhtkonnaga.

(7) Täidab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.

(8) ÕE ja viimase volituste alusel iseseisvalt ürituste läbiviimine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 • 14. Juhatuse liikme ennetähtaegne vabastamine

(1) Juhatuse liikme ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku ÕE-le võib teha ÕE juhatus või ÕE liige (liikmed).

(2) Ennetähtaegse vabastamise ettepanek tehakse juhul, kui juhatuse liige ei ole võimeline osalema ÕE juhtimises oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse või muu taolise põhjuse tõttu.

(3) Juhatuse liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele, kui juhatuse liige rikub või ei arvesta ÕE volitusi, ei täida juhatuse otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.

(4) Juhatuse liikme tegevus kahjustab kooli mainet.

TEGEVUSE LÕPETAMINE

 • 15. ÕE tegevuse lõpetamine

(1) ÕE tegevuse lõpetamise otsus tehakse samuti kui ÕE asutamise otsus, vastavalt ÕE põhimääruses sätestatud korrale.

(2) Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president, üks kolmandik ÕE liikmetest või kooli juhtkond.

(3) Ettepanek peab olema põhjendatud ning esitatud peavad olema ka ettepanekud õpilasesinduse jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.

 

Vastu võetud Pärnu Mai Kooli ÕE koosolekul:

 1. detsembril 2016 (protokoll nr.9)

Pärnu Mai Kooli ÕE president

Villu Liivla

 

Kinnitatud Pärnu Mai Kooli direktori poolt:

09.jaanuaril 2017 käskkirjaga nr 1-3/20-k

Pärnu Mai Kooli direktor

Silja Kikerpill