Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele
Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Kooli hariduskontseptsioon

(1) Kool võimaldab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuse korralduse kaudu mõtestatud ettevalmistuse eluks kogukonnas ja ühiskonnas ning toetab õpilase terviklikku arengut ja kujundab väärtushoiakuid.

(2) Kooli hariduskontseptsiooni lähimad eesmärgid:

1) õpilaste õpihuvi suurendamine ja õpimotivatsiooni tõstmine;
2) andekate õpilaste toetamine võrdselt vähemvõimekatega;
3) poiste võimekuse arendamine;
4) andekate toetamiseks erinevate võimaluste ja viiside loomine: koondamine ühte klassi/gruppi või õpikotta, andekate õpilaste kaasamine aineringidesse ja projektidesse.

(3) Kooli hariduskontseptsiooni kaugemad eesmärgid:
1) õpilaste igakülgne ettevalmistamine edasiõppimiseks gümnaasiumis ja kutseõppeasutustes; 2) rõhuasetus on reaal-, humanitaar ja loodusteaduliku mõtlemise kujundamisele ja arendamisele;
3) Eesti elukestva õppe strateegia 2020 alusel reaalainete õppimise ja populariseerimine koolis ja kogukonnas;
4) PISA uuringute alusel suurem tähelepanu funktsionaalse lugemisoskusele.

(4) Tegevused kooli hariduskontseptsiooni elluviimiseks:
Heal tasemel reaalharidus
1) reaalainete populariseerimine ainetundides ja õppekavavälises tegevuses: keemia ja füüsika tund 7. klassis, robootika ring, füüsika-keemia-bioloogia õpikoda koostöös Tartu Ülikooliga; 2) robootika õpitoad I-III kooliastmes, infotehnoloogilise pädevuse kujundamiseks;
3) majandusõppe õpitoad I-III kooliastmes algatusvõime- ja ettevõtlikkuspädevuse kujundamiseks;
Heal tasemel emakeele- ja võõrkeeleoskus
1) emakeeleoskuse arendamine, funktsionaalne lugemisoskus; võõrkeelte populariseerimine ainetundides ja õppekavavälises tegevuses, võõrkeele ringitunnid, projektõppe rakendamine I-III kooliastmes.
2) osalemine rahvusvahelistes projektides;
3) koostöö sõpruskoolidega Eestis ja Euroopas.
Heal tasemel loodusharidus
1) loodusainete populariseerimine ainetundides ja õpekavavälises tegevuses, konstruktivistliku õppe rakendamine alates 5. klassist; probleemõppe lõimimine ainetundidesse, avastusõppe rakendamine ainekavades ja õpetajate töökavades;
2) koostöö erinevate teadus- ja ametiasutustega: Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Pärnu Noorte Teaduskeskus, osalemine Pärnu linna praktilises õpiprogrammis PÕK;
3) avastusõppe rakendamine I-III kooliastmes õppimispädevuse, sotsiaalse- ning kodanikupädevuse kujundamiseks;
4) konstruktivistliku õppe rakendamine II ja III kooliastmes õppimispädevuste kujundamiseks.

(5) Kooli hariduskontseptsioon kavandatakse kooli tunnijaotusplaanis, aine- ja õpetaja töökavas ning õppekavavälises tegevuses ja viiakse ellu kooli arengukava toel.