Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Hoolekogu koosolekute otsused 2019/20

Protokoll nr. 1 (30.08.2019)

1 Pärnu Mai Kooli hoolekogu nõustub 2019/20 õppeaastaks Pärnu Mai Koolis põhikooli ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud piirnormidest suuremate klasside täitumusega.

 1. Kiita heaks kooli kodukorda sisse viidud muudatused. (LISA 1)
 2. Kiita heaks ja anda nõusolek kooli õppekavasse sisse viidud muudtuste kohta.
 3. Pärnu Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks Pärnu Mai Kooli põhimääruse. (LISA 2)
 4. Pärnu Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks Mai Kooli üldtööplaani 2019-2020 (LISA 4)
 5. Kooli hoolekogul koostöös Mai Kooli MTÜ-ga toetada Liikuma Kutsuva Kooli algatust.
 6. Kinnitada hoolekogu koosseis ja esitada see linnavalitsusele. Kooli hoolekogu aseesimeheks kinnitada Lee Press
 7. Kiita heaks ja võtta oma tegevuse aluseks hoolekogu tööplaan 2019-2020 (LISA 3)

Protokoll nr. 2 (10.12.2019)

 1. Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks Mai Kooli eelarve täitmise 2019.aastal ja eelarve projekti 2020. aastaks.
 2. Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks Mai Kooli kodukorra lisasse: “Pärnu Mai Kooli õpilaste tunnustamise üldpõhimõtted” sisse viidavad parandused.
 3. Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks Mai Kooli sisehindamise aruande 2018-2019 õppeaasta kohta
 4. Mai Kooli hoolekogu liikmed Greta Tammeleht, Lee Press, Piret Kaldasaun, Kirsika Sepp, Andres Kesküla, Priidu Leok kohtuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi inimestega 13.01.2020 seoses koolis läbi viidava järelvalvega.
 5. Mai Kooli juhtkonnal koostöös huvigruppidega läbi mõelda koolipäeva ajakava 2019-2020 teiseks poolaastaks.

Protokoll nr.3 (22.12.2019)

 1. Pärnu Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks dokumendi: SISEHINDAMISE KOONDKOKKUVÕTE 2016-2019

Protokoll nr. 4 (18.02.2020)

 1. Kinnitada Pärnu Mai Kooli hoolekogu tööplaan 2019-2020 II poolaastaks
 2. Võtta teadmiseks Pärnu Mai Kooli uus tundide ajakava
 3. Kiita heaks Pärnu Mai Kooli kodukord
 4. Kiita heaks Pärnu Mai Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
 5. Võtta teadmiseks Pärnu Mai Kooli uue arengukava tööversioon

Protokoll nr. 5 (20.03.2020)

 1. Heaks kiita Pärnu Mai Kooli arengukava 2020-2024
 2. Kehtestada Pärnu Mai Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Protokoll nr. 6 (13.04.2020)

 1. Heaks kiita Pärnu Mai Kooli kodukord
 2. Kehtestada Pärnu Mai Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (LISA 2)