Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Hoolekogu koosolekute otsused 2016/17

Pärnu Mai Kooli hoolekogu koosolekute OTSUSED

2016/2017 õppeaasta

Protokoll nr. 1 (31.08.2016)

 1. Tunnustada Mai Kooli juhtkonna ja õpetajate tööd heade tulemuste saavutamisel olümpiaadidel, konkurssidel, tasemetöödes ja kooli lõpueksamitel. Samuti kiita suvel tehtud remondi eest.
 2. Pärnu Mai Kooli hoolekogu nõustub ja kiidab heaks kooli õppekava üldosas tehtud muudatused.
 3. Pärnu Mai Kooli hoolekogu nõustub ja kiidab heaks piirnormidest (24 õpilast klassis) suuremate klasside olemasoluga Pärnu Mai Koolis

Protokoll nr. 2 (26.10.2016)

1.Pärnu Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks dokumendi: Pärnu Mai Kooli sisehindamise läbiviimise kord

 1. Heaks kiita hoolekogu tööplaan 2016/2017 õppeaastaks

Protokoll nr. 3 (07.11.2016)

1.Pärnu Mai Kooli hoolekogu kehtestab 9 häälega dokumendi: Pärnu Mai Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmise konkursi tingimused ja kord.

Protokoll nr. 4 (05.12.2016)

 1. Kinnitada Mai Kooli hoolekogu uued liikmed: Robi Salumets, Marin Vilk ja Andres Kase
 2. Võtta teadmiseks Mai Kooli 2017. aasta eelarve
 3. Viia läbi muudatused Mai kooli kodukorras – punkt 7
 4. Kiita heaks õpilasesinduse poolt välja töötatud Pärnu Mai Kooli õpilastele rakendatavad tugi- ja mõjutusvahendid
 5. Kiita heaks Kaja Tammetalu poolt välja pakutud: HEV-andekas laps Mai Koolis

Protokoll nr. 5 (16.01.2017)

 1. Pärnu Mai Kooli kodukorda sisse viidud muudatused heaks kiita:

Need on:

 4.4. Pärnu Mai Kooli  õpilastel on õpilaspäeviku pidamine kohustuslik ja ta esitab selle igale õpetajale esimesel nõudmisel. Koolil on kujundatud oma päevik. Õpilastel on kohustus jälgida eKooli.

5. Õpilastele rakendatavad tugi- ja mõjutusvahendid

5.1. Õpetaja või kooli töötaja suuline märkus.

5.2. Kirjalik märkus õpilaspäevikus või e-Koolis ja vanemale õpilase halvast käitumisest teatamine.

5.3. Käitumise arutamine õpilasesinduses.

5.4. Käitumise tugikava sisseviimine.

5.5. Vanemate kooli kutsumine, käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juuresolekul.

5.6. Õpilase ja tema vanemate välja kutsumine direktsiooni-, õppenõukogu-, hoolekogu või tugikomisjoni nõupidamisele.

5.7. Kooli direktori käskkirjaline noomitus koos vanematele teavitamisega.

5.8. Käitumishinde alandamine mitterahuldavaks.

5.9. Erandjuhul on võimalik pidevalt tunni korda rikkuvale õpilasele kohaldada ajutine õppes osalemise keeld (10 õppepäeva) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (PGS § 58 lg3 p12)

8.9.  Jälgimisseadmestiku kasutamise kord.

8.9.1 Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutatakse koolis toimuva jälgimiseks (antud momendil juurdeehituse osas ja esimese korruse garderoobis)pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.

8.9.2 Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse vähemalt üks nädal salvestamise päevast arvates. Salvestisele on piiratud juurdepääs.

8.9.3 Juurdepääsuõigus salvestisele on direktoril, kes on koolis juurdepääsuõigust omavaks isikuks.

8.9.4 Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse ruumide ustel, kus jälgimisseadmestik on paigaldatud, teabekleebist, millel on musta värviga videokaamera kujutis või sõna „VIDEOVALVE“.

8.9.5 Igakordse juurdepääsu salvestisele fikseeritakse seadme kasutamise päevikusse, märgistades kuupäeva ja kellaaega ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse.

Protokoll nr. 6 (15.02.2017)

 1. Kiita heaks kooli põhimäärusesse viidud muudatused.

Protokoll nr. 7 (9.06.2017)

 1. Kiita heaks ja jätkata järgnevatel aastatel Mai Kooli MTÜ ja koolipere poolt korraldatavat ühist hetegevuslikku kevadlaata.
 2. Kiita heaks Mai Kooli huvitegevus 2016/2017 õppeaastal
 3. Kiita heaks Mai Kooli pikapäevarühmade tegevus 2016/2017 õppeaastal