Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele
Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Eesmärgid

Pärnu Mai Kooli 2020-21 õppeaasta eesmärgid:

  1. Uue ja mitmekesise õpikäsitluse rakendamine; loodus- ja tehnoloogiahariduse jätkuv populariseerimine, robootika ja avastusõppe arendamine; 3D modelleerimise ja algklassides LEGO haridusuuenduse rakendamine ja ainetevahelise lõimingu süsteemi loomine.
  2. Tegeleme andekate lastega. Iga õppija järjekindel toetamine lähtuvalt kaasava hariduse põhimõtetest – selleks erinevate võimaluste ja eduelamuste loomine, ainevaldkondlikus mõistes asjakohase digipädevuse omandamine. Senisest suurema tähelepanu pööramine andekate õpilaste märkamisele ja nende individuaalsele arengule.
  3. Pärnu Mai Kooli õpilaste ettevõtlikkuse toetamine (sh ainealaste ideede toetamine ja praktikas realiseerimine; õppekäigud, õpikojad; projektiõpe, teaduskoolid; eelkutseõpe, õpilasmalev, töövarjuks käimine, ringide tegevus) koostöös Pärnumaa ettevõtete ja organisatsioonidega. Koostööprogrammis Pärnu linn kui õpikeskus (PÕK) aktiivne osalemine
  4. Koostöö süvendamine lastevanematega, seades prioriteediks tolerantsuse kasvatamise, koolikiusamise ja nutisõltuvuse vähendamise.
  5. Lõimime distantsõppe õppeprotsessi. Kõikides ainetes ja kõigi õpetajate poolt muudetakse töökavasid selliselt, et lisatud ja määratud oleksid iga töökava osa läbimise meetodid ja õppematerjalid ka distantsõppe tingimustes.
  6. Juurutame andmetöötlussüsteemi. Koondame kokku masinaanalüüsitavateks andmeteks erinevates allikatest pärit õppeprotsessi ja koolielu puudutavad andmed ning luuakse analüüsi tööriistad erienavteks analüüsi vajadusteks: sisehindamine, õppekvaliteet, küberturvalisus, halduse küsimused (tark maja).
  7. Osaleme Isamaalise Hariduse Programmis. Mai Kooli juurde loodud koostöös Kaitseliidu Pärnumaa maleva rühmaga “Küber” noorte kotkaste ja kodutütarde segarühma “Küberkotkad” arendamine ja õppeaasta lõpuks põhijärkude ja erialakatsete sooritus viia vanuseliselt vastavaks. Osalemine erinevatel väliüritustel.

Loe lisaks