"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Eesmärgid

Pärnu Mai Kooli õppeaasta eesmärgid:

  1. Uue ja mitmekesise õpikäsitluse rakendamine; loodus- ja tehnoloogiahariduse jätkuv populariseerimine, robootika ja avastusõppe arendamine; 3D modelleerimise ja algklassides LEGO haridusuuenduse rakendamine ja ainetevahelise lõimingu süsteemi loomine.
  2. Iga õppija järjekindel toetamine lähtuvalt kaasava hariduse põhimõtetest – selleks erinevate võimaluste ja eduelamuste loomine, ainevaldkondlikus mõistes asjakohase digipädevuse omandamine. Senisest suurema tähelepanu pööramine andekate õpilaste märkamisele ja nende individuaalsele arengule.
  3. Pärnu Mai Kooli õpilaste ettevõtlikkuse toetamine (sh ainealaste ideede toetamine ja praktikas realiseerimine; õppekäigud, õpikojad; projektiõpe, teaduskoolid; eelkutseõpe, õpilasmalev, töövarjuks käimine, ringide tegevus) koostöös Pärnumaa ettevõtete ja organisatsioonidega. Koostööprogrammis Pärnu linn kui õpikeskus (PÕK) aktiivne osalemine
  4. Koostöö süvendamine lastevanematega, seades prioriteediks tolerantsuse kasvatamise, koolikiusamise ja nutisõltuvuse vähendamise.

 

Loe lisaks

Teadaanded

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Menüüd

  • Lisaeine info - LISAEINEGA ALUSTAME 16.09.2019.   Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis pikapäevarühma einet (PPR eine). Lisaeine söömine on E-N kell 13.05. Pikapäevarühma einele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu. Iga õppeaasta alguses […]

Menüü 18.11 – 22.11

Lisaeine 18.11 – 20.11

Menüü 25.11 – 29.11

Lisaeine 25.11 – 28.11

Menüü 02.12 – 06.12

Lisaeine 02.12 – 05.12

 

Uudised

“Dumle” rahvastepalli võistlus - Pärnu linna 3.klasside tütarlaste “Dumle” rahvastepalli võistlustel saavutas Mai Kooli võistkond II koha. Võistkonnas mängisid: Jeneka Laurits, Annabel Klein, Krislin Mändla, Genely Gete Peetersoo, Gerli Maruste, Brylen-Demiry Toomsalu, Liisbet Einla, Loore Härm. Õpetaja Riina Tshaikovski
Kunstikonkursi tulemused - Kunstikonkursi edukad olid 2. klassist: I koht- Kärt Tugi 2b (õpetaja Reet Juurikas) II koht- Anna-Liise Lapin 2b (õpetaja Reet Juurikas) III koht – Marii Tšetšin 2b (õpetaja Reet Juurikas) 3. klassist: III koht- Klenert Taats 3a (õpetaja Jane Pukk) Eripreemia- Grete Kängsepp 3b (õpetaja Ruth Vaiksaar) 4.  klassist: II koht- Maria Leida Kuusk 4d […]
„Journey of Peace“ ehk „Rahu teekond“ - Lions Klubi poolt korraldatud 2019/2020. aasta võistluse teema „Journey of Peace“ ehk „Rahu teekond“ : I koht Cathy Välimets 7 D klass II koht Gerti Eessaar 7. klass III koht Hanna-Leen Üpraus 6 D klass.
Algklasside kunstikonkurss - Pärnu 2019.a algklasside kunstikonkursil olid Mai Kooli õpilased väga tublid: I. koht: Kärt Tugi (2B kl) teemal:„Suvi Pärnus“ II. koht: Anna-Liise Lapin (2B kl) teemal:„Minu leiutatud robot“ III. koht: Marii Tšetšin (2B kl) teemal:„Minu parim sõber. Teeme kõike koos“ juh.õpetaja Reet Juurikas; III. koht: Klenert Taats (3a kl) teemal „Kelleks tahan saada“ juh. õpetaja Jane […]
Pärnu Linna koolinoorte murdmaajooksu võistlus - 20.sept. 2019 toimus Pärnu Linna koolinoorte murdmaajooksu võistlus. 3.klasside poiste arvestuses saavutas II koha Sebastian Saar ja tütarlaste arvestuses tegi väga südika jooksu 2.klassi õpilane Kretten Tsõbin. 6.-7.klasside arvestuses saavutas III koha Martina Juhansoo. Tänan kõiki õpilasi, kes esindasid kooli murdmaajooksu võistlustel! Õpetaja Riina Tshaikovski