Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

MTÜ Pärnu Mai Kool põhikiri

MTÜ Pärnu Mai Kool põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Pärnu Mai Kool (edaspidi MTÜ Pärnu Mai Kool) on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste ja füüsiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev ühendus, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.2. MTÜ Pärnu Mai Kool asukohaks on Mai tn 3, Pärnu linn, Eesti Vabariik.

1.3. MTÜ Pärnu Mai Kool võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudeselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.4. MTÜ Pärnu Mai Kool on asutatud 28. jaanuar 2016.a. asutamiskoosolekul.

II ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUSED

2.1. MTÜ Pärnu Mai Kool põhieesmärkideks on:

2.1.1 Pärnu Mai Kooli huvihariduse ja õppetegevuse toetamine, kaasa aitamine Pärnu Mai Kooli traditsioonide hoidmisele ja jätkamisele ning koolipere vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine ja arendamine.

2.2. Eesmärkide täitmiseks MTÜ Pärnu Mai Kool koondab ja ühendab haridus- ja kultuurielu arendamisest huvitatud isikuid (vilistlasi, õpilasi ja õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi toetajaid).

 

2.3. Eesmärkide saavutamiseks võib MTÜ Pärnu Mai Kool teha järgmisi tegevusi:

 • kooli õpikeskkonna arendamine ja parendamine;
 • kooliga seotud heategevuslike ürituste organiseerimise ja korraldamise toetamine;
 • kooli tugisüsteemide arengu toetamine (ainekonsultatsioonid, pikapäevarühm, koolisisene nõustamine, logopeediline abi jms);
 • õpilaste koolis toimuva huvi- ja vaba aja tegevuste toetamine;
 • õpilaste omaalgatuslike tegevuste toetamine;
 • haridus- ja kultuurielu arendavate tegevuste toetamine (koolitused, uuringud, küsitlused, väljaannete kirjastamine ja levitamine);
 • lapsevanemate, vilistlaste ja teiste teotajate kaasamine kooli ja õpilastega seotud tegevustesse;
 • õpetajate ja õpilaste motiveerimine ja tunnustamine;
 • stipendiumide, toetuste, rahaliste ja mitterahaliste auhindade välja andmine;
 • eelnimetatu toetamiseks vajalike rahaliste vahendite hankimine läbi erinevate avalike projektide, fondide, sponsorite ja annetuste.

2.4. MTÜ Pärnu Mai Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

2.5. MTÜ Pärnu Mai Kool tulu kasutatakse põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

III LIIKMEKS VASTUVÕTMINE JA ÜHINGUST VÄLJAASTUMINE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. MTÜ Pärnu Mai Kool liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline/ füüsiline isik, kes vastab ühingu liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

3.2. MTÜ Pärnu Mai Kool liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

3.3. MTÜ-st Pärnu Mai Kool väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust väljaastumise otsustab MTÜ Pärnu Mai Kool juhatus 3 (kolme) kuu jooksul avalduse saamisest.

3.4. MTÜ Pärnu Mai Kool liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.4.1. liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud MTÜ Pärnu Mai Kool liikmemaksu;

3.4.2. ei ole viimase kolme (3) aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ Pärnu Mai Kool üldkoosolekul või korraldatud üritusel;

3.4.3. kelle tegevust juhatus hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu  põhikirjale.

3.5.  Liikme väljaarvamise otsustab MTÜ Pärnu Mai Kool juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne  koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma  väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest. MTÜ Pärnu Mai Kool juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval MTÜ Pärnu Mai Kool üldkoosolekul.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. MTÜ Pärnu Mai Kool liikmel on õigus:

4.1.1. osaleda sõna- ja hääleõigusega MTÜ Pärnu Mai Kool üldkoosolekul;

4.1.2. valida ja olla valitud MTÜ Pärnu Mai Kool juhatuse ja muude organite liikmeks;

4.1.3. saada MTÜ Pärnu Mai Kool juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

4.1.4. võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;

4.1.5. astuda MTÜ-st Pärnu Mai Kool välja.

4.2. MTÜ Pärnu Mai Kool liige on kohustatud:

4.2.1. järgima MTÜ Pärnu Mai Kool tegevuses osalemisel ühingu eesmärke, põhikirja ja ühingu organite otsuseid;

4.2.2. tasuma MTÜ Pärnu Mai Kool üldkoosoleku poolt määratud iga-aastase liikmemaksu kokkulepitud tähtajaks;

4.2.3. teatama MTÜ Pärnu Mai Kool juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi, isikukoodi ja kontaktandmed (telefon ja e-post) hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nende muutumist;

4.2.4. tasuma MTÜ Pärnu Mai Kool liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

V ÜLDKOOSOLEK

5.1.  MTÜ Pärnu Mai Kool kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks (1) hääl.

5.2. MTÜ Pärnu Mai Kool üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.

5.3. MTÜ Pärnu Mai Kool üldkoosoleku ainupädevuses on:

5.3.1. ühingu põhikirja muutmine;

5.3.2. ühingu eesmärgi muutmine;

5.3.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

5.3.4. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

5.3.5. majandusaasta aruande kinnitamine;

5.3.6. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses MTÜ Pärnu Mai Kool esindaja määramine;

5.3.7. liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra kehtestamine;

5.3.8. ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;

5.3.9. ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;

5.3.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.

5.4. MTÜ Pärnu Mai Kool üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

5.4.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;

5.4.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

5.4.3. muudel juhtudel, kui MTÜ Pärnu Mai Kool huvid seda nõuavad.

5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks  saadab juhatus igale MTÜ Pärnu Mai Kool liikmele seitse (7) kalendripäeva  enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra;

5.5.1.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole MTÜ Pärnu Mai Kool liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt pool ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

5.6. MTÜ Pärnu Mai Kool põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi ühingu liikmete nõusolek.

VI  JUHATUS

6.1. MTÜ Pärnu Mai Kool tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3-5 liiget.

6.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed MTÜ Pärnu Mai Kool liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks (3) aastaks.

6.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe ja esimehe asetäitja ning jagavad tööülesanded.

6.4. Juhatuse pädevuseks on MTÜ Pärnu Mai Kool:

6.4.1. igapäevategevuse korraldamine;

6.4.2. arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

6.4.3. tegevuskava ja eelarve koostamine;

6.4.4. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

6.4.5. vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

6.5. Juhatus esindab MTÜ-d Pärnu Mai Kool kõigis õigustoimingutes.

6.5.1. MTÜ-d Pärnu Mai Kool võib esindada kõigis õigustoimingutes kaks (2) juhatuse liiget ühiselt.

6.6. Juhatuse liikme võib MTÜ Pärnu Mai Kool üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

6.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

6.7.1. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ja vajadusel tihedamalt, koosolekud protokollitakse. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sel osaleb üle poole juhatuse liikmetest, nende seas juhatuse esimees või aseesimees, kes juhatab koosolekut.

6.7.2. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

6.8. Juhatus võimaldab revisjonikomisjonile tutvuda MTÜ Pärnu Mai Kool dokumentidega ning annab vajalikku teavet.

6.9.Revisjonikomisjon

6.9.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet MTÜ Pärnu Mai Kool finantsmajandustegevuse üle ning võib määrata selleks enda seast valitud revidendi või revisjonikomisjoni;

6.9.2. revident või revisjonikomisjon valitakse kolmeks (3) aastaks põhimõttel, et revidendiks ei või olla MTÜ Pärnu Mai Kool juhatuse liige ega raamatupidaja. Kui valitakse revisjonikomisjon, siis komisjoni liikmete arvuks on kolm (3) isikut;

6.9.3. revidendil või revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus kontrollida MTÜ Pärnu Mai Kool varade olemasolu, seisundit ja kasutamist, arvelduskontosid ja raamatupidamist, nõuda vajadusel selgitusi kõigilt MTÜ Pärnu Mai Kool organite liikmetelt ja töötajatelt, oma eesmärkide täitmiseks osaleda juhatuse koosolekutel;

6.9.4. revident või revisjonikomisjon peab läbi viima MTÜ Pärnu Mai Kool majandusaasta tegevuse revideerimise, koostama sellekohase täieliku ja üksikasjaliku revisjoniaruande ning esitama selle koos ettepanekuga juhatuse ning tegevteenistuse töö hindamiseks üldkoosolekule;
6.9.5. revidendiks või revisjonikomisjoni liikmeks valimine on MTÜ Pärnu Mai Kool poolne austuse- ja tunnustuseavaldus ning komisjoni liikmete tööd ei tasustata, tehtud kulutused kompenseeritakse kohustuste täitmisega seotud otseste ja dokumenteeritud kulude eest seadustega sätestatud ulatuses.

VII MAJANDUSTEGEVUS, VARA JA ARUANDLUS

7.1. MTÜ Pärnu Mai Kool vahendid, vara ja tulu kuuluvad MTÜ-le Pärnu Mai Kool.

7.2. MTÜ Pärnu Mai Kool vahendid ja vara moodustavad:

 • liikmete maksud;
 • juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused, toetused;
 • riiklikud eraldised, toetused;
 • sihtkapitalide eraldised ja toetused;
 • kingitused ja pärandid;
 • MTÜ Pärnu Mai Kool poolt korraldatud tasulistest üritustest laekunud ühekordsed sissetulekud;
 • tegevuse kindlustamiseks vajalike materjalide ja varade soetamised.

7.3. MTÜ Pärnu Mai Kool vara arvestust korraldab ühingu juhatus ja kontrollib revident või revisjonikomisjon.

7.4. MTÜ Pärnu Mai Kool vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga. MTÜ Pärnu Mai Kool liikmed ei ole vastutavad MTÜ Pärnu Mai Kool kohustuste eest oma varaga.

7.5. MTÜ Pärnu Mai Kool majandustegevust korraldab juhatus juhindudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ning vastavalt Raamatupidamisseadusele ja kooskõlas MTÜ Pärnu Mai Kool põhikirjaga;

7.6. MTÜ Pärnu Mai Kool majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 3l. detsembril;

7.7. pärast iga majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevuse aruande ning esitab need seisukohavõtuks revidendile või revisjonikomisjonile, aruanded kinnitatakse iga-aastase üldkoosoleku poolt.

VIII ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LÕPETAMINE

8.1.  MTÜ Pärnu Mai Kool ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.2.  MTÜ Pärnu Mai Kool likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3.  MTÜ Pärnu Mai Kool lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, avalik õiguslikule juriidilisele isikule või kohalikule omavalitsusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 28. jaanuar 2016.a. asutamiskoosoleku otsusega.