Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Uute oskuste ja mõttemudelite juurutamine regionaalse haridusinnovatsiooni keskusena

 

Projekt nr 2014-2020.1.02.18-0592

Uute oskuste ja mõttemudelite juurutamine regionaalse haridusinnovatsiooni keskusena

Pärnu Mai Kool

Pärnu Mai Kool on oma noorusele vaatamata saavutanud regionaalse liidrirolli mitmes robootika ja informaatika valdkonnas. Olles piirkonna suurim põhikool on Pärnu Mai Koolil suurepärased tulemused reaalainete olümpiaadidel ja konkurssidel. Seni on informaatika ja robootika olnud eraldiseisvad ja toiminud ringitundidena. Veelgi paremate tulemuste ja õpetamise efektiivsemaks muutmiseks on koolil vaja teha arenguhüpe saavutamaks erinevates riiklikes arengudokumentides seatud sihte.

Arenguhüppe saavutamiseks saame toetuda pikaajalistele koostöösuhetele mitmete Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste ja õppejõudude teadustöödele selles valdkonnas. Muutunud õpikäsitlust ja uusi õpiviise puudutavad doktoritööd on ka aluseks antud projekti raames läbiviidavate koolitustele ja õpikeskkonna uuenduste ellu kutsumiseks. Muudatuste põhisisuks on senised eraldiseisvad ringitundides läbiviidavad tegevused lõimida erinevatesse ainekavadesse ja kogu tegevus integreerida õppekavasse ainetundide koosseisus. Selle tegevuse sihtrühmad, esimeses etapis, on STEM ainete omavaheline lõimimine läbi erinevate robootikaplatvormide. Lisaks STEM ainete õpetamisele on robootikavahendite kasutamise läbi tagatud ka laste algoritmilise mõtlemise arendamine, mis omakorda annab tugeva aluse edaspidi erinevate IKT valdkondade õppimiseks.

Pärnu Mai Kool soovib ennast kujundada regionaalseks innovatsioonikeskuseks erinevate aineüleste lõimimiste piloteerimiseks ja tulemuste õppekavadesse integreerimisel. Käesolev projekt on mõeldud üheks esimesetest sammudest sellel teel. Eesmärkide jätkusuutlikkuse tagavad kokkulepped pidajaga valdkonna regionaalseks arendamiseks, kooli enda erinevad, kinnitatud arengudokumendid ja senised kogemused erinevate ringitundide läbiviimisel ja konkurssideks ja muudeks mõõduvõtmisteks valmistumisel.

Lisaks on ülimalt oluline selle projekti käigus läbiviidavate tegevuste raames saavutada kooli pedagoogilises peres hoiakute muudatus ja luua tuumikgrupp innovaatiliste õpimeetodite kasutamiseks, kes siis edasiste projektide ja ka igapäevategevuste käigus omandatud teadmisi ja saadud kogemusi teistele jagavad nii omas koolis kui ka kõigile piirkonna koolide õpetajatele. Peale läbiviidavat Suvekooli arendavad osalejad oma lõputööd viisil, kus maht ja kvaliteet kataksid ära 1 trimestri ulatuses õpetamist muutunud õpikäsitluses kasutades Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuses loodud metoodikaid. Arendatud tunnikavad peavad olema, läbi Klass+ projektide, juurutatavad ka teistes samatasemelistes haridusasutustes. Selle arenduse juures kasutatakse väliste ekspertide abi hanke käigus selguvas mahus.