Õppenõukogud

Õppenõukogud 2017/2018 õppeaastal:

Jrk Õppenõukogu päevakord Toimumise aeg
1
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
 3. Õpilasele järgnevateks õpinguteks klassi määramine

 

27.09.2017

kell 15.15

2
 1. 2017/2018 I trimestri õppetöö aruanne
 2. 4. klassi loodusõpetuse tasemetöödest
 3. Kaasavast haridusest
 4. Informatsioon

 

06.12.2017

kell 15.15

3
 1. 2017/2018 II trimestri õppetöö aruanne
 2. Tugiõppesüsteemidest
 3. 5.klasside valikutest
 4. Informatsioon

 

14.03.2018

kell 15.00

4
 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 4. Informatsioon

 

11.06.2018

kell 15.00

5 1.      Täiendava õppetöö lõpetamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

2.      Põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3.      Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

4.      Klassikursust kordama jätmise otsustamine

5.      Informatsioon

 

19.06.2018

kell 12.00

6 1.      Täiendava õppetöö lõpetamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

2.      Kokkuvõte 2017/18 õppeaastast.

3.      Arengukava tegevuskava täitmisest.

4.      2018/19 õ.-a. üldtööplaani kinnitamine. Haridusvaldkonna põhisuunad ja eesmärgid.

30.08.2018