Isikuandmekaitse põhimõtted Pärnu Mai Koolis

ISIKUANDMETE KAITSE JA NENDE TÖÖTLEMINE PÄRNU MAI KOOLIS


Pärnu Mai Kooli suurim väärtus on õpilaste, nende vanemate ja koostööpartnerite rahulolu. Õpilaste, nende vanemate ja koostööpartnerite parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Pärnu Mai Kool isikuandmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

– Pärnu Mai Kool hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb õpilaste, nende vanemate ja koostööpartnerite isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest infotehnoloogiliste, füüsiliste ja organisatoorsete turvameetmete abil.

– Pärnu Mai Kool hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Pärnu Mai Kool seadusandlusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud põhitegevuse ja sellega seotud tegevuste korraldamisel ja läbiviimisel.

– Pärnu Mai Kool ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.

– Pärnu Mai Koolil on õigus edastada isikuandmeid Pärnu Mai Kooli töötajatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid pakkumaks parimat teenust oma põhitegevusalal. Pärnu Mai Kool vastutab töötlejate tegevuse eest ning  järgib töötlemise põhimõtteid täies ulatuses.

– Õpilastel, nende vanematel ja koostööpartneritel on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist andmebaasist teatades sellest elektrooniliselt info(at)maikool.parnu.ee. Kustutamise soovi korral peab andmesubjekt enda isikut ja asjasse puutuvust tõendama seaduses ettenähtud korras. Kustutamist ei tehta kui andmetöötluse kohustus tuleneb kehtivast seadusandlusest.

– Pärnu Mai Kooli töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

– Pärnu Mai Kool säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus  nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

– Pärnu Mai Kooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ja andmekoosseis on minimaalne võimalik.

 

 

Pärnu Mai Kooli andmekaitsespetsialist (DPO):
Hanno Saks
+372 44 55280

hanno.saks(at)maikool.parnu.ee