Tööst

Töökirjeldus

 

Koolisotsiaalnõustaja

Koolisotsiaalnõustajate töökirjeldus
 • Nõustab ja teeb koostööd õpetajate ja lastevanematega 1.-9. klassi õpilaste toetamiseks kohustusliku põhihariduse omandamisel;
 • analüüsib ja hindab õpilase arengut toetavaid võimalusi koolis ja väljaspool kooli koostöös lapsevanemate ja õpetajatega;
 • vahendab ja toetab koostööd õpilase kodu ja kooli ning teiste vajalike institutsioonide ja spetsialistide vahel;
 • vajadusel juhendab lapsevanemat lapsele sobiva huvitegevuse leidmisel;
 • on osa kooli tugisüsteemist.

Sotsiaalnõustaja koostööpartneriteks koolis on koolipsühholoog, logopeed, kooli medõde, klassijuhatajad ja aineõpetajad.  Väljastpoolt kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, noorsoopolitsei jt.

Pärnu Mai Kooli sotsiaalnõustajad on Ele Mitt ja Hanna Lahesaare

Koolipsühholoog

Koolipsühholoogide töökirjeldus
 • Nõustab õpilasi õppetöö ja isikliku eluga seotud probleemide lahendamisel, eneseteadvuse kujundamisel, suhtlemisoskuste omandamisel, enesehinnangu korrigeerimisel ning valikute ja otsuste tegemisel.
 • Nõustab õpetajaid õpilaste õppimist, käitumist ja meeleolu mõjutavate tegurite väljaselgitamisel, arengut mõjutavate tegurite hindamisel ning kooliprobleemidele lahenduste leidmisel.
 • Nõustab lapsevanemaid selgitades lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning nendega toimetulemist.
 • Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamises teiste spetsialistide poole.

Pärnu Mai Kooli koolipsühholoog on Siim Schvede.

Logopeed

Kooli logopeed on õpabisüsteemis õppe- ja kasvatusprotsessi toetav spetsialist. Logopeedilist lisaabi vajavad õpilased, kelle suuline ja kirjalik kõne on arenenud eakohase normiga võrreldes aeglasemalt ja raskendatult. Logopeedi töö põhieesmärk on toetada eelkõige õpilaste kirjaliku ja/või suulise kõne külgede arengut, millest otseselt sõltub õpiedukus (õigekiri, lugemine, väljendusoskus, loetu ja kuuldu mõistmine).

Õppe- ja korrektsioonitöö seisneb:

 1. Häälikuanalüüsioskuse kujundamises (häälikute õige häälduse täpsustamine; häälikute arvu, järjekorra ja koha määramine sõnas);
 2. Foneemanalüüsioskuse kujundamises (häälikurühma määramine; kriitilise koha leidmine sõnas; häälikupikkuse muutmine ja määramine; tähe valik),
 3. Kõnearenduses (sõnavara täpsustamine ja täiendamine; töö lause ja sidustekstiga);
 4. Korrektsioonitöös (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja fantaasia arendamises ülaltoodud tegevuste kaudu).

Häälduspuuded võiksid eeldatavalt olla kõrvaldatud koolieelses eas. Õppeaasta esimestel nädalatel teeb logopeed klassides kõneuuringu, mille tulemusel selgitab välja logopeedilist lisatööd vajavad õpilased. Uuringu põhjal moodustatakse õpirühmad. Kõneravitundides osaleb õpilane valdavalt 2 korda nädalas, individuaalse töö võimalused on väga piiratud. Töö tulemuslikkuse seisukohalt on äärmiselt oluline järjepidev osavõtt tundidest.

Pärnu Mai Kooli logopeed on Piret Maibach.

Tihtipeale ei ole muutuste sisse viimine küll kerge, kuid teame, et ühistoe jõul ja tahet rakendades on kõik takistused ületatavad. Võtke julgelt vajadusel ühendust!