Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Seotus kooli arengukavaga

 

Projekt nr 2014-2020.1.02.18-0592

Uute oskuste ja mõttemudelite juurutamine regionaalse haridusinnovatsiooni keskusena

Pärnu Mai Kool

 

5.1 Kooli arengu põhisuunad

Kooli uue arenguperioodi olulised väljakutsed/arengusuunad määratleti ristanalüüsi tulemusena, mille käigus analüüsis arengukava töögrupp prioriteetsete sise- ja väliskeskkonna tegurite koosmõju 4 tasandil:

1.kuidas sisemisi tugevusi ära kasutades maksimaalselt välistest võimalustest kasu saada;
2.kuidas sisemisi tugevusi ära kasutades väliskeskkonna ohte minimeerida või kõrvaldada
3.kuidas väliskeskkonna võimalusi ära kasutades sisemisi nõrkusi leevendada või kõrvaldada;
4.kuidas minimeerida või kõrvaldada võimalikke sise- ja väliskeskkonnast tulene vaid ohte.

Lähtuvalt strateegilistest valikuvõimalustest on kooli arengu põhisuunad grupeerituna sisehindamise valdkondade lõikes alljärgnevad:

Õppe– ja kasvatustöö tulemuslikkuse tagamine (sh uue õppekava rakendamine)

1.kaasaegse õpikäsituse
2.elukestva õppe strateegia elluviimine:
3.õppe- ja kasvatustöö arendamine, sh kooli hariduskontseptsiooni, õppekava elluviimine;

Arengukava eesmärk 1.3:

On loodud ühisõppimist ja meeskonnatööd soodustav keskkond.
Osalemine õpikogukondades (õpetajate võrgustikud, ühised uurimisprojektid jms).
Meeskonnatöö soodustamine (ainetevaheline lõiming, ühisprojektid/üritused/koolitused, ühisõppimine- õpilase ja õpetaja koostöö jms).

5. Arenguvaldkond: õppe- ja kasvatustöö
5.1. Kooli õppe- ja kasvatustöö on tulemuslik ja tagab kooli hariduskontseptsiooni ja õppekava eesmärkide elluviimise.
Kooli hariduskontseptsiooni täiendamine (elukestva õppe strateegiast ja Huvitava Kooli põhimõtetest lähtuvalt). Erinevate õppesuundade (reaal, loodus, keeled, humanitaar) regulaarne populariseerimine.

Õppekavade sidumine mitteformaalse õppe/huviharidusega (aineringid jms).

Õppijate võtme/üldpädevuste regulaarne arendamine. Kooli õppekavasse erinevate valikainete, ringide ja projektide (ettevõtlusõpe, informaatika, meedia, robootika, Huvitav Kool) sisseviimine ja rakendamine.

Ainetevahelise lõimingu regulaarne rakendamine (sh IT-pädevuste ja võtmepädevuste lõiming).

Antud projekti raames käsitletakse arengukava lõimise ja uue õpikäsitluse osasid. Lõimimise all käsitletakse STEM-ainete lõimimist läbi robootika komponentide. Siia lisandub ka uuenev õpikäsitlus. Erinevates Tallinna Ülikooolis ja mujal maailmas tehtud uuringutes on välja toodud raskused, mis saadavad õppureid matemaatika õppimisel traditsioonilistel meetoditel. Mai koolis on alustatud uuel viisil õpet I kooliastmes (LEGO matemaatika) ja vaja oleks seda käsitlust viia ka II kooliastmesse ja edaspidi ka III kooliastmesse. Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuses väljatöötatud metoodikaid rakendades on võimalik läbi uue õpikäsitluse oluliselt parandada õpitulemusi. Selle rakendamiseks ongi ettenähtud käesoleva projekti eesmärgid ja tegevused.

Pedagoogilise kaadri koolitamine kasutamaks uusi õpimeetodeid võimaldab õpetajatel hakata uut moodi vaatama erinevate ainete lõimimisele ja väljatöötada uut õpivara avaramatest tingimustest lähtuvalt.

Pärnu Mai kooli hariduskontseptsiooni üheks alustalaks on “Huvitav kool” kontseptsioon. Robootika on õpilaste hulgas köitev ja uus metoodika seal kus nutiseadmete kasutus juba tuhmuma hakkab. Käesoleva projekti tulemid mõjutavad Mai kooli hariduskontseptsiooni väga olulisel määral.