Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Projekti eesmärk ja tegevused

 

Projekt nr 2014-2020.1.02.18-0592

Uute oskuste ja mõttemudelite juurutamine regionaalse haridusinnovatsiooni keskusena

Pärnu Mai Kool

 

Projekt toetab „Eesti elukesteva õppe strateegias 2020“ kirjeldatud 3 eesmärgi täitmist: muutunud õpikäsitlus, pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid ning digipööre elukestvas õppes. Pärnu Mai kool on 4 aasta jooksul näidanud end eduka, motiveeritud ja innovaatilise põhikoolina nende eesmärkide elluviimisel. Pärnu Mai Kool on avastusõppe tugikool Pärnu linnas ja maakonnas, LEGO matemaatika piloot ja juurutaja Pärnu linnas ja maakonnas. Pärnu Mai Kool on VEX IQ robootika eestvedaja Pärnu piirkonnas. Saavutatud on häid tulemusi rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex ja INNOKAS (Soome). Pärnu Mai Koolil on digitaalselt aktiivne kool. Mai kool valiti konkursi korras välja Samsung digipöörde projekti ja 2016. aasta HITSA sügiskonverentsil omistati Pärnu Mai Koolile kuldtase „ Digitaalselt aktiivne kool“ 5 tärni. Pärnu Mai Kool on lähtunud oma õppekava ülesehitamisel haridusministeeriumi algatuse Huvitav Kool põhimõtetest. Pärnu Mai Kooli hariduskontseptsiooni üks eesmärk on heal tasemel reaalharidust. Uuel 2018/19 õppeaastal avatakse Pärnu Mai Koolis reaalklassis robootika õppesuund. Koostööd tehakse aktiivselt Tallinna Ülikooliga robootika-matemaatika lõimitud tundide läbiviimiseks 3. ja 6. klassides Edisoni ja EV3 robootikakomplektide baasil. 2017/18 aastal alustati matemaatika-robootika pilootprojektiga testrühmas 3. klassis ja 2018/19 aastal osaletakse juba ametlikult 3. ja 6. klasside matemaatika-robootika eksperimentaaluuringus.

Tulemused:

1. Pärnu Mai kooli 3. ja 6. klasside õpetajad on omandanud matemaatika-robootika õppekava, on omandanud esmased oskused lõimitud tundide läbiviimisel. Selle alased koolitused ja edasise kvaliteedi kontrolli tagab koostöö Taliinna Ülikooli õppejõududega.

2. Pannakse alus regionaalse haridusinnovaatilise keskuse loomisele Pärnu Mai koolis (robootikakeskus). Piirkonnas on hetkel mitmeid tõmbekeskusi, mis tegelevad robootikaga ringitundide tasemel. On oluline, et piirkonda tekkiks promootor edasise haridusinnovatsiooni tekitamiseks, mille sisuks oleks arenguhüpe: ringitunnid -> õppekavasse integreeritud aineülene lõimimine.

3. Kõik õpetajad, kes läbivad koolituse omandavad esmased programmeerimisoskused. Enam oluline on aga oskus laiemat pilti vaadates osata neid oskusi rakendada oma aine õpetamisel. Seda ei saavutata kindlasti ühekordse koolitusega, kuid plaanitav suvekool võimalda koosavastamise ja ühisõppimise läbi saavutada sünergeetilist efekti.

4. Ühiste seminaride käigus paranevad õpetajate koostööoskused.

5. Pärnu Mai Kooli õpetajad, kes osalevad projektis, on võimelised oma oskusi ja teadmisi jagama Pärnu linna teiste koolide õpetajatele.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkuse peavad tagama mitmed tegurid.

1.Esiteks on selle projektiga algatatavad tegevused kooli arengukavas. Arengukavast tuleneva tegevuskava koosseisus on ka pidev omapoolne finantseerimine, mis kaasab nii koolitusi, materiaal-tehnilist baasi kui ka õpilastele mõeldud erinevaid üritusi.

2.Kool on liitunud mitmete projektide ja algatustega, millest on formuleerunud kooli sihiseaded, mis oma korda on kooskõlastatud ka kogukonna esindajatega läbi hoolekogu, MTÜ ja otse lastevanematega. Selle suunalise tegevuse järgi on väga suur nõudlus just nimelt õpilastelt ja lastevanematelt. Uudsed meetodid, mis aitavad kindlustada lastele paremaid võimalusi tulevikuks on kõigi ühine hool ja seega paljude osapoolte, heas mõttes kontrolli all.

3.Pärnu linna haridusvaldkonna arengukavas on olulisel kohal erinevad digipädevused koos ainete ülese lõimimisega. See tagab, et kogu haridusuuenduslik protsess ei ole üheski punktis vaid pelgalt ühe kooli, ühe projekti tegevus vaid ühistöös pidavalt muutuv ja arenev protsess väga mitmete väljunditega.

4.Koostöös Tallinna Ülikooli, SA Innove ja teiste valdkonna arengumootoritega, on tagatud selle projektiga algatatavatele tegevustele ka teaduslik taust ja selle läbi adekvaatne kvaliteedikontrolli, hindamise ja tagasisidestamise protsessid ja meetodid. Kaasatud koostööpartnerite kaudu on kõik tegevused ka hõlmatud erinevate uuringutega, mis võimalda esimesest päevast alates, süsteemselt kõiki samme ja tegevusi mõtestada, läbi viia ja tagasisidestada.

5.Kõik sellised tegevused on olulisel määral juba muutnud asutuse personalipoliitikat ja lisaks ainealastele ja pedagoogilistele pädevustele eeldatakse õpetajaskonnas ja ka tugiteenuste ja struktuuride tegevustes juba suunatust järjest suurenevalt lõimimisele. Enam ei piisa ringitundide põhisest lähendist vaid vajalik on tegevus ka siduda pädeva hindamissüsteemiga ning seeläbi tagada adekvaatne võrdlemis-võimalus ning kvaliteedikontroll kogu tegevusele. See jällegi on oluliselt alt üles suunatud protsess, sest õpilased ja vanemad ise soovivad süsteemsemat ja lõimitumat tegevust, et hobi ja huvitegevus aitaks ka igapäevastele õpiprotsessidele kaasa neid efektiivsemaks ja ka atraktiivsemaks muutes, et oluliselt paraneksid õpitulemused.

Ülaltoodud pidepunktidest lähtuvalt on selle projekti poolt algatavad tegevused mitmekülgselt omavahel seotud ja sõltuvad, et mitte ükski ei saa lihtsalt lõppeda ilma, et sellel ei oleks suuremaid tagajärgi kogu struktuurile. See omakorda tagab ka kõigi algatatud protsesside jätkusuutlikkuse sest tegevad on korraga paljud inimesed ja mitmed asutused ning ühistegevus ja -mõtlemise tagab ka jätkusuutlikuse.