PÄEVAKAVA 2019-2020 ÕPPEAASTAL

Kehtestatud Pärnu Mai Kooli direktori käskkirjaga nr 1-3/1-k, 09.09.2019

I ÜLDSÄTTED

1. Kooli päevakava sätestab õppetegevuste, õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste (pikapäevarühm, huviringid) järjestuse ja ajalise kestvuse.

2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest terviskaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

3. Koolimaja uksed avatakse kell 7.20 ja suletakse kell 19.00.

4. Õppetöö algab kell 8.30, tunnid toimuvad vastavalt direktori kehtestatud tunniplaani ja päevakava alusel.

5. Koolivaheajad toimuvad haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud aegadel. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud 9.00-13.00.

6. Muudatustest päevakavas teavitatakse eelnevalt kooli kodulehe või e-kooli kaudu, samuti koolipäeva jooksul suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendil.

7. Õpilased osalevad õppeekskursioonidel ja õppekäikudel. Klassijuhataja informeerib vanemat e-kooli kaudu.

8. Pärast õppetundide lõppu toimuvad: järelevastamine ja järeltööde sooritamine, konsultatsioonid, klassijuhatajate ja aineõpetajate vastuvõtt, arenguvestlused, koolis viibimise kohustus õpetaja või direktori poolt määratud ajal.

9. Õpilastel on võimalus osaleda kooli ringide tegevuses, ringide ajad on märgitud kooli tunniplaanis ja on avalikustatud kooli kodulehel. Õpilasüritused lõpetatakse üldjuhul hiljemalt kell 20.00.

10. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.

11. Pühadejärgseks päevaks ja trimestri esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

12. Koolis töötab 15 pikapäevarühma 1.-4. klasside õpilastele.

Pikapäevarühma tegevused toimuvad vastavalt klassi päevakavale vahetult pärast õppetundide lõppu. Õpilastele võimaldatakse vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust kas kooliruumides või õues. Pikapäevarühma võetakse õpilased vanema taotluse alusel ARNO- keskkonnas.

II TUNNIPLAAN

1. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest, kooli õppekavas kehtestatud tunnijaotusplaanist, õppeainete raskusastmest ning eeldatavatest õpitulemustest.

2. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel. Vajalikud muudatused tunniplaanis tehakse trimestrite alguseks ning tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel. Tunniplaani kehtestab direktor käskkirjaga.

3. Muudatused tunniplaanis tehakse direktori nõusolekul. Tunniplaani või muudest õppe- kasvatustegevuse muudatustest teavitab õpilasi klassijuhataja või aineõpetaja e-kooli kaudu.

III ÕPPETUNNID JA SÖÖGIVAHETUNNID

1. Õppetunnid kestavad üldjuhul 45 minutit, vahetunni pikkus on 5-15 minutit, söögivahetunni pikkus on
vähemalt 15 minutit.

Tundide ajad:
1. tund kell 8:30 – 9:15,
2. tund kell 9:20 – 10:05;
3. tund kell 10:20 – 11:05;
I pikk vahetund kell 11:05 – 11:20 võimla avatud pallimängudeks; 4. tund kell 11:20 – 12:05
II pikk vahetund kell 12:05 – 12:20 tantsuvahetund kooli aulas; 5. tund kell 12:20 – 13:05;
6. tund kell 13:15 – 14:00;
7. tund kell 14:05 – 14:50;
8. tund kell 14:55 – 15:40

2. Söögivahetundide ajad
Koolipäeva jooksul on õpilastel võimalik süüa tasuta:
1) hommikupuder kell 8:00 – 8:25 (1.-9. klassid);
2) I söögivahetund kell 10:00 (2. klassid); 10:05-10:20 (3.-4. klassid);
3) II söögivahetund kell 10:20 (1. klassid); 11:05.-11:20 (5.-6. klassid ja 7. d klass);
4) III söögivahetund kell 12:05 – 12:20 (7.-9. klassid).
Tasuline eine kell 13.05 – 13.15 (1.-9. klassid).

IV KOOLIVAHEAJAD, TASEMETÖÖD, EKSAMID, KLASSI JA KOOLI LÕPETAMINE

1. Koolivaheajad 2019/2020. õppeaastal
I vaheaeg 21.10.2019 – 27.10.2019
II vaheaeg 23.12.2019 – 05.01.2020
III vaheaeg 24.02.2020 – 01.03.2020
IV vaheaeg 20.04.2020 – 26.04.2020
V vaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 09.06.2020 – 31.08.2020

2. Trimestrid ja kokkuvõtvad hinded 2019/2020:
I trimester 1. september – 29. november 2019 (hinded 28. november 2019)
II trimester 2. detsember 2019 – 13. märts 2020 (hinded 12. märts 2020)
III trimester 16. märts 2020 – 8. juuni 2020 (4. juuni 2020)
Õppeaasta pikkus 175 päeva/ 35 nädalat.

3. Tasemetööd 2019/2020
7. klass, loodusõpetus, elektrooniline – 24.-25. september 2019
4. klass, loodusõpetus, elektrooniline –1.-2. oktoober 2019
3. klass, eesti keel, kirjalik (paberil) – 12. mai 2020
6. klass, eesti keel, elektrooniline – 13. mai 2020

4. Põhikooli lõpueksamid 2019/2020
1) eesti keel kirjalik – 1. juuni 2020
2) matemaatika kirjalik – 4. juuni 2020
3) valikeksam kirjalik -10. juuni 2020
4) valikeksam võõrkeeles suuline – 10.-11. juuni 2020
5. Õppeaasta lõpetamine, põhikooli lõpuaktus
1) 1.-8. klasside kooliasta lõpuaktused 5. juunil 2020
2) 9. klasside põhikooli lõpuaktus toimub 18. juunil 2020