PÄEVAKAVA 2018-2019 ÕPPEAASTA

Kehtestatud Pärnu Mai Kooli direktori 03.09.2018 käskkirjaga nr 1-3/1-k

I ÜLDSÄTTED

1. Kooli päevakava sätestab õppetegevuste, õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste (pikapäevarühm, huviringid) järjestuse ja ajalise kestvuse.
2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest terviskaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.
3. Koolimaja uksed avatakse kell 7.20 ja suletakse kell 19.00.
4. Õppetöö algab kell 8.30, tunnid toimuvad vastavalt direktori kehtestatud tunniplaani ja päevakava alusel.
5. Koolivaheajad toimuvad haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud aegadel. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud 9.00-13.00.
6. Muudatustest päevakavas teavitatakse eelnevalt kooli kodulehe või e-kooli kaudu, samuti koolipäeva jooksul suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendil.
7. Õpilased osalevad õppeekskursioonidel ja õppekäikudel. Klassijuhataja informeerib vanemat e-kooli kaudu.
8. Pärast õppetundide lõppu toimuvad: järelevastamine ja järeltööde sooritamine, konsultatsioonid, klassijuhatajate ja aineõpetajate vastuvõtt, arenguvestlused, koolis viibimise kohustus õpetaja või direktori poolt määratud ajal.
9. Õpilastel on võimalus osaleda kooli ringide tegevuses, ringide ajad on märgitud kooli tunniplaanis ja on avalikustatud kooli kodulehel. Õpilasüritused lõpetatakse üldjuhul hiljemalt kell 20.00.
10. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.
11. Pühadejärgseks päevaks ja trimestri esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.
12. Koolis töötab 16 pikapäevarühma 1.-4. klasside õpilastele. Pikapäevarühma tegevused toimuvad vastavalt klassi päevakavale vahetult pärast õppetundide lõppu. Õpilastele võimaldatakse vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust kas
kooliruumides või õues. Pikapäevarühma võetakse õpilased vanema taotluse alusel ARNO- keskkonnas.

 

II TUNNIPLAAN

1. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt õpilase nädalakoormusest, kooli õppekavas kehtestatud tunnijaotusplaanist, õppeainete raskusastmest ning eeldatavatest õpitulemustest.
2. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel. Vajalikud muudatused tunniplaanis tehakse trimestrite alguseks ning tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel. Tunniplaani kehtestab direktor käskkirjaga.
3. Muudatused tunniplaanis tehakse direktori nõusolekul. Tunniplaani või muudest õppe- kasvatustegevuse muudatustest teavitab õpilasi klassijuhataja või aineõpetaja e-kooli kaudu.

III ÕPPETUNNID JA SÖÖGIVAHETUNNID

1. Õppetunnid kestavad üldjuhul 45 minutit, vahetunni pikkus on 5-15 minutit, söögivahetunni pikkus on vähemalt 15 minutit.

Tundide ajad:
1. tund kell 8:30 – 9:15,
2. tund kell 9:20 – 10:05;
3. tund kell 10:20 – 11:05;
I pikk vahetund kell 11:05 – 11:20 võimla avatud pallimängudeks; 4. tund kell 11:20 – 12:05
II pikk vahetund kell 12:05 – 12:20 tantsuvahetund kooli aulas; 5. tund kell 12:20 – 13:05;
6. tund kell 13:15 – 14:00;
7. tund kell 14:05 – 14:50;
8. tund kell 14:55 – 15:40

2. Söögivahetundide ajad
Koolipäeva jooksul on õpilastel võimalik süüa tasuta:
1) hommikupuder kell 8:00 – 8:25 (1.-9. klassid);
2) I söögivahetund kell 10:00 (2. klassid); 10:05-10:20 (3.-4. klassid);
3) II söögivahetund kell 10:20 (1. klassid); 11:05.-11:20 (5.-6. klassid ja 7. d klass);
4) III söögivahetund kell 12:05 – 12:20 (7.-9. klassid).
Tasuline eine kell 13.05 – 13.15 (1.-9. klassid).

IV KOOLIVAHEAJAD, TASEMETÖÖD, EKSAMID, KLASSI JA KOOLI LÕPETAMINE

1. Koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal
I vaheaeg 22.10.2018 – 28.10.2018
II vaheaeg 24.12.2018 – 06.01.2019
III vaheaeg 25.02.2019 – 03.03. 2019
IV vaheaeg 22.04.2019 – 28.04.2019
V vaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 11.06.2019 – 31.08.2019

2. Trimestrid ja kokkuvõtvad hinded 2018/2019:
I trimester 1. september – 23. november 2018 (hinded 22. november 2018)
II trimester 26. november 2018 – 8. märts 2019 (hinded 7. märts 2019)
III trimester 11. märts – 10. juuni 2019 (6. juuni 2019)
Õppeaasta pikkus 175 päeva/ 35 nädalat.

3. Tasemetööd 2018/2019
7. klass, loodusõpetus, kirjalik – 25. september 2018
4. klass, loodusõpetus, kirjalik – 2. oktoober 2018
3. klass, eesti keel, kirjalik – 8. mai 2019
6. klass, eesti keel, kirjalik – 14. mai 2019
3. klass, matemaatika, kirjalik – 15. mai 2019
6. klass, matemaatika, kirjalik – 21. mai 2019

4. Põhikooli lõpueksamid 2018/2019
1) eesti keel kirjalik – 3. juuni 2019
2) matemaatika kirjalik – 10. juuni 2019
3) valikeksam kirjalik -13. juuni 2019
4) valikeksam võõrkeeles suuline – 13.-14. juuni 2019

5. Klasside lõpetamine, põhikooli lõpuaktus
1) 1.-8. klasside lõpetamine 10. juunil 2019
2) 9. klasside lõpuaktus toimub 20. juunil 2019