Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Otsus nr 6

PÄRNU MAI KOOLI ÕPPENÕUKOGU

ÕPPENÕUKOGU OTSUS

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 28.novembri 2018. a koosolekul, protokoll nr 1-8.1/4

 

Pärnu                                                                                          28.november 2018. a nr 1-8.2/6

 

Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine

 

1.OTSUSE FAKTILINE ALUS

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud

Vastavalt haridus- ja teadusministri 28.veebruari 2018. a määruse nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“  § 5 lõikele 1 võib põhiharidust omandavat õpilast õpetada koduõppes vanema taotlusel.

 

2.OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS

 • HTM 23.08.2010 määruse nr 44 § 3 lõige 1
 • HTM 28.02.2018 määruse nr 6 § 5 lõige 1

 

 1. OTSUSE RESOLUTSIOON

Rakendada vanema taotluse alusel õpilasele koduõpe. Koolipoolseks vastutavaks isikuks õpilasele individuaalse õppekava koostamisel on Reet Juurikas. Individuaalne õppekava tuleb esitada kooli direktorile kinnitamiseks 12.detsembriks 2018. a.

 

 1. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
 2. Otsuse täitmise tähtaeg: 28.november2018.a.
 3. Otsuse täitmise vastutaja: kooli direktor Silja Kikerpill

 

 1. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE

Õppenõukogu otsus tehakse teatavaks kooli asjaajamiskorras sätestatud korras.

 

 1. OTSUSE JÕUSTUMINE

Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega.

 

 1. VAIDLUSTAMISVIIDE
 2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.
 3. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelvalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse täitmine kuni järelvalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.

 

Silja Kikerpill
Õppenõukogu esimees