Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Otsus nr 5

PÄRNU MAI KOOLI ÕPPENÕUKOGU

ÕPPENÕUKOGU OTSUS

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 9.november 2018. a koosolekul, protokoll nr 1-8.1/3

 

Pärnu                                                                                          9.november 2018. a nr 1-8.2/5

 

Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

 

1.OTSUSE FAKTILINE ALUS

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõikele 1 ja 3 on õpilase ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused mõjutusmeede, mille eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.

 

2.OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS

 • PGS § 58 lõige 4
 • HTM 23.08.2010 määrus nr 44

 

 1. OTSUSE RESOLUTSIOON

Rakendada õpilasele  ajutise õppest osalemise keeldu 10 õppepäeva ulatuses ajavahemikul 12. november – 23.november 2018. a.

 

 1. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
 2. Otsuse täitmise tähtaeg: 9.november 2018. a.
 3. Otsuse täitmise vastutaja: direktor Silja Kikerpill

 

 1. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE

Õppenõukogu otsus tehakse teatavaks kooli asjaajamiskorras sätestatud korras.

 

 1. OTSUSE JÕUSTUMINE

Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega.

 

 1. VAIDLUSTAMISVIIDE
 2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.
 3. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelvalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse täitmine kuni järelvalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.

 

Silja Kikerpill
Õppenõukogu esimees