Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Otsus nr 4

PÄRNU MAI KOOLI ÕPPENÕUKOGU

ÕPPENÕUKOGU OTSUS

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 11.septembri 2018. a koosolekul, protokoll nr 1-8.1/1

 

Pärnu                                                                                         11.september 2018. a nr 1-8.2/4

 

Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine

 

1.OTSUSE FAKTILINE ALUS

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud

Vastavalt haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilasele kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lõikele 1 loetakse õpilase ühest koolist teise üleminekuks õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilasele kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lõige 2 sätestab juhtumid, millal õppenõukogu määrab õpilasele klassi, kus ta õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust. Üheks selliseks juhtumiks on välisriigi õppeasutuses õppinud isik.

Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest. Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonist sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis on esitatud haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 lisas äratoodud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

Õpilane  tuli Pärnu Mai Kooli Inglismaa koolist, mille puhul kohaldub õpilasele klassi määramisel haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 lisas esitatud võrdlustabel. Võrdlustabeli kohaselt tuleb õpilasele määrata õpingute jätkamiseks 1.klass.

 

2.OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS

 • HTM 23.08.2010 määrus nr 44 § 4 punkt 3
 • HTM 19.08.2010 määrus nr 43 § 5 lõige 2

 

 1. OTSUSE RESOLUTSIOON

Määrata välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks 1.klass.

 

 1. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
 2. Otsuse täitmise tähtaeg: 11. september 2018. a.
 3. Otsuse täitmise vastutaja: direktor Silja Kikerpill

 

 1. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE

Õppenõukogu otsus tehakse teatavaks kooli asjaajamiskorras sätestatud korras.

 

 1. OTSUSE JÕUSTUMINE

Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega.

 

 1. VAIDLUSTAMISVIIDE
 2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.
 3. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelvalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse täitmine kuni järelvalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.

 

Silja Kikerpill
Õppenõukogu esimees