Õppenõukogude toimumine 2018/19

Õppenõukogud 2018/19 õppeaastal: jrk Õppenõukogu teemad: kuupäev
1 ÕN nr.1
1. Kokkuvõte 2017/18 õppeaastast
2. Õppekava üldosa ja ainekavade muudatuste kinnitamine 
03.10.2018
2 ÕN nr.2
1. I trimestri lõpetamine
2. Kaasava hariduse uutest põhimõtetest 
28.11.2018
3 ÕN nr. 3
1. II trimestri lõpetamine
2. II kooliastme õpilaste toetamine (s.h. õpiabi,õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamised) 
13.03.2019
4 ÕN nr. 4
1. III trimestri lõpetamine
2. Kokkuvõte klassijuhatajate tööst (arenguvestluste läbiviimine, õpilaste puudumiste seire) 
07.06.2019
5 ÕN nr. 5
1. Põhikooli lõpetamine. Suvetööde lõpetamine
2. Andekas laps, tublide raamat 
19.06.2019
6 ÕN nr. 6
1. Kokkuvõte 2018/19 õppeaastatst.
2. Arengukava tegevuskava täitmisest.
3. 2019/20 õ.-a. üldtööplaani kinnitamine. Haridusvaldkonna põhisuunad ja eesmärgid. 
30.08.2019