Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Otsus nr 1

PÄRNU MAI KOOLI ÕPPENÕUKOGU

ÕPPENÕUKOGU OTSUS

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 11.septembri 2018. a koosolekul, protokoll nr 1-8.1/1

 

Pärnu                                                                                         11.september 2018. a nr 1-8.2/1

 

Õppenõukogu sekretäri valimine

 

1.OTSUSE FAKTILINE ALUS

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  § 5 lõike 1 kohaselt valib õppenõukogu õppeaasta esimesel koosolekul oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

 

2.OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS

HTM 23.08.2010. a määruse nr 44 § 5 lõige 1

 

  1. OTSUSE RESOLUTSIOON

Valida Pärnu Mai Kooli õppenõukogu sekretäriks Aira Peterson.

 

  1. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
  2. Otsuse täitmise tähtaeg: 11. september 2018.a.
  3. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Silja Kikerpill

 

  1. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosoleku toimumise päeval.

 

  1. OTSUSE JÕUSTUMINE

Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega.

 

  1. VAIDLUSTAMISVIIDE
  2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.
  3. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelvalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse täitmine kuni järelvalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.

 

Silja Kikerpill

Õppenõukogu esimees