LP-mudelist

LP – Learning environment and pedagogical analysis – Õpikeskkond ja pedagoogiline analüüs

Pärnu Mai kooli õpetajad osalevad Norra ja Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt koordineeritavas ja Tartu, Viljandi, Pärnu koolidele suunatud LP projektis 2015/2016. õppeaastast.

LP eesmärk on:

 • Heade õpetajate pidev areng
 • Koolide kui õppivate organisatsioonide arendamine
 • Suurendada õpilaste sotsiaalseid ja üldoskusi
 • Aidata õpetajal keskenduda nendele muudatustele õpetamises ja õppekeskkonnas, mida nad saavad teha ning ellu viia

LP põhimõtted:

 • Me ei saa muuta last, vaid keskkonda tema ümber
 • Laps ei pea end muutma, et sobituda süsteemi, vaid kool peab muutma ennast
 • Pedagoogilist olukorda tuleb vaadelda mitmest erinevast aspektist
 • Õpetajat saab kõige paremini aidata õpetaja ise

Töö LP-rühmades:

 • Kõik kooli pedagoogilised töötajad jagunevad rühmadeks (Mai Koolis on 8 rühma + juhtrühm)
 • Igal rühmal on oma juht
 • Rühmad on moodustunud võimalikult erinevatest õpetajatest (õppeaine, kooliaste, tööstaaž), et kujuneks suurem kasu koostööst
 • Rühmade koosolekud toimuvad üle nädala ühel ja samal ajal, neile on eraldatud kindel aeg päevakavas

LP-mudeli rakendamise tulemused (ehk mille poole püüdleme):

 • Õpilaste sotsiaalsed oskused on paremad: enesekontroll, enesekehtestamine ja kehtestatud normidest, reeglitest kinni pidamine
 • Õpilastel esineb vähem probleemset käitumist, õppetundides on rahulikum õhkkond ja väheneb kiusamisjuhtumite hulk
 • Suhted õpilaste ja õpetajate vahel on paranenud ja õpilastevahelised suhted on samuti positiivsemad
 • Koolikultuur ja –keskkond on parem ning õpetajad teevad omavahel palju rohkem koostööd
 • Lapsevanemad on rahulolevamad, sest dialoog kooli ja kodu vahel on parem

LP-mudel baseerub:

 • Uuringutel ja teadustulemustel – Hattie „Visible learning“, D.Mitchell  „What really Works“
 • Millel on mõju paremale õppimisele
 • Mis võiks seletada rahutust ja distsipliiniprobleeme koolis
 • Mis iseloomustab head kooli
 • Mis iseloomustab head õpetajat
 • Mis iseloomustab head õppekeskkonda
 • Milline on tõhus õppetöö juhtimine (class management)

MAI KOOLI ÕPETAJAD JA LP- RÜHMADE JUHID LÄBIVAD PIDEVALT KOOLITUSI KOOS TARTU JA VILJANDI KOLLEEGIDEGA, et pikaajaline LP-projekt igati õnnestuks!