Järelevalve kontaktid

Alates 1. märtsist 2018  töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnas Lääne piirkonna eksperdina ja Harju maakonna koolieelsete lasteasutuste eksperdina Pärje Ülavere.
Pärje omab kauaaegset töökogemust nii õpetajana kui õppeasutuse juhina. Ta on töötanud koolieelse lasteasutuse direktorina Tallinna Lasteaias Kikas ning Keila Lasteaias Vikerkaar, õpib Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktoriõppes. Pärje Ülavere töökoht asub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, Tõnismägi 11.
Kontakt: Parje.Ylavere@hm.ee
Tel 5346 4448;  735 0167

Alates 5. märtsist 2018 töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdina Agnes Pihlak, kelle valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus nii koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes. Agnese tööpiirkond on üle Eesti.
Agnes Pihlak tegeles eelnevalt sama valdkonnaga Sihtasutuses Innove. Agnes Pihlaku töökoht asub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, Tõnismägi 11.
Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee
Tel 511 0129; 735 0156

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.