Pärnu Mai Kooli esimesed klassid 2017/2018 õppeaastal

1a-klassijuhataja Jane Pukk
1b-klassijuhataja Ruth Vaiksaar
1c-klassijuhataja Maimo Sommer
1d-klassijuhataja Gitta Tohv
Pärnu Mai Kooli algklassiõpilastel on võimalik lisaks koolitööle tegelda järgmiste huvitavate ettevõtmistega.

1)Pranglimine
Pärnu Mai kooli algklassiõpilased on tublid pranglijad. Pranglimise keskkonnas on õpilastel võimalik arendada peastarvutamise oskust. Pärnu Mai Kooli õpilased on saavutanud väga häid tulemusi vabariiklikel ja rahvusvahelistel Pranglimise võistlustel.

Fotol: Mai Kooli arvutiklassis õpilased pranglimas

 

2) Känguru võistlusel osalemine
Üle 100 algklassiõpilase osaleb igal aastal Tartu Ülikooli matemaatikavõistlusel Känguru. Känguru on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Känguru võistlust organiseerib Taru Ülikooli teaduskool.

 

3)LegoWeDo robootika
Kõik Pärnu Mai Kooli 2. klasside õpilased saavad robootika algõpetust LegoWeDo komplektidega. Igal aastal osalevad õpilased Juunior First Lego League võistlus-näitusel Tartus.

Fotol: Mai Kooli õpilased robootika tunnis, õp. Tiiu Vendel

 

 

4) VEX IQ robootika
Pärnu Mai kooli õpilastel on võimalik osaleda ka VEX IQ robootikaringis. Robootikaringi juhendaja on kooli IT administraator Hanno Saks

Fotol: Mai Kooli õpilased robotitega võistlemas Helsingis

 

 

5) Lego Matemaatika
LEGO Matemaatika klotsid toetavad matemaatika õppimist nii käelise tegevuse kui ka arvuti abil. Pärnu Mai kool on LEGO Matemaatika tugikool Pärnu linnas. LEGO Matemaatika põhiväärtused on: tugevdab õpilaste pädevust matemaatiliste probleemide lahendamisel, õpetab täpsust, modelleerimist, probleemide mõistmist ning põhjendamist, arendab algebralist ja ruumilist mõtlemist.

 

6)Avastusõpe
Avastusõpe aitab õpilastel lihtsamini tundma õppida  looduses toimuvaid protsesse. Avastusõpe annab õpilastel võimaluse ise katsetada ja läbi katsete jõuda järeldustele, miks üks või teine füüsikaline/keemiline nähtus meie elus toimub. Pärnu Mai kool on avastusõppe tugikool Pärnu linnas. Avastusõpe on kõiki lapsi arendav ja kaasav uurimuslik õpe. Lähtutakse nüüdisaegsetest teadushariduse metoodika põhimõtetest. Metoodika on üles ehitatud kriitilise mõtlemise, küsimuste esitamise, probleemide lahendamise oskuse, suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskuse, otsustusvõime, loovuse ja sotsiaalsete pädevuste arendamisele. Antud videos õpivad õpilased läbi katsetamise põhivärve, värvide segunemist ja kuidas saadakse põhivärvidest sekundaarvärve.

 

 

7)Rahvatants
Pärnu Mai Kool on väga tubli rahvatantsu kool. Koolis on kolm väga võimekat rahvatantsuõpetajat: Reet Juurikas, Maire Sarapuu ja Ruth Vaiksaar. Fotol: Mai Kooli rahvatantsupidu 12.05.16.

 Fotol: Mai Kooli rahvatantsupidu 12.05.16

 

8)Scrabble
Pärnu Mai kooli õpilastel on võimalik arendada oma emakeeleoskust sõnamängus Scrabble. Toimuvad koolisisesed meistrivõistlused  kaks korda kooliaasta jooksul ja õpilased osalevad igal kevadel vabariiklikul võistlusel Rocca al Mare Koolis.

Fotol: Mai Kooli Scrabble meistrivõistlused 14.03.17

 

 

 

9) Mudilas-, laste- ja poistekoorid
Pärnu Mai kooli õpilastel on võimalik osaleda erinevates koorides, ansamblites, käia solistiõppes ja pilliõppes.  Õpilasi juhendavad tublid muusikaõpetajad: Anu Kiisk, Margrit Kits ja Tõiv Tiits.

Fotol: Mai Kooli mudilaskoor esinemas vabariigi aastapäeva aktusel 23.02.17, koori juhatab õp. Anu Kiisk